فصل اول: کلیات پژوهش

1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
2.1.  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

3. اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
4. سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
5. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
6. روش‌ شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
6. 1. نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
6. 2. ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌ها ……………………………………………………………………………………………… 3
6. 3. نحوه سنجش متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
6. 4. جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
6. 5. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 4
6. 6. نتایج مورد انتظار ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
6. 7. معیار ارزیابی موفقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5
7. مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
8. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………6
8. 1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
8. 2. متغیر مداخله‌گر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
8. 3. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
9. ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: پیشینه نظری پژوهش

بخش اول: استراتژی بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1. استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1. 1. تعاریف و مفاهیم استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………….11
1. 2. سطوح استراتژی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1. 2. 1. استراتژی بنگاه (شرکت)……………………………………………………………………………………………………………………. 12
1. 2. 2. استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)……………………………………………………………………………………………  12
1. 2. 3. استراتژی‌های وظیفه‌ای (کارکردی)…………………………………………………………………………………………………. 13
2. بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2. 1. مفهوم بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2. 2. نقش بازارایابی در عملکرد سازمان‌ها ……………………………………………………………………………………………………… 14
2. 3. نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی‌ها ……………………………………………………………………………………… 15
3. استراتژی بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
3. 1. مفهوم استراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
3. 2. انواع استراتژی‌های بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………… 17
3. 3. فرآیند طراحی و اجرای استراتژی بازاریابی …………………………………………………………………………………………… 18
3 .4. الگوهای برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی …………………………………………………………………………………………………20
3. 5. هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی………………………………………………………………………………………………………… 22
3. 5. 1. سازگاری فلسفه‌های بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………23
3. 5. 2. نوآوری و توسعه کالاهای جدید …………………………………………………………………………………………………… 25
3. 5. 3. استراتژی قیمت‌گذاری……………………………………………………………………………………………………………………27
3. 5. 4. ت‌ ترفیع………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
3. 5. 5. استراتژی توزیع …………………………………………………………………………………………………………………………… 31
3. 5. 6. توسعه فعالیت‌های یکپارچه به منظور خلق ارزش ……………………………………………………………………… 33
بخش دوم: پیاده‌سازی زنجیره تامین و عملکرد آن

4. مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
4. 1. تاریخچه مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………………………………… 36
4. 2. مفهوم مدیریت زنجیره تامین …………………………………………………………………………………………………………………. 36
4. 3. عناصر کلیدی مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………………………. 36
5. پیاده سازی زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
5. 1. مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………    39
5. 2. ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
5. 3. سطح تسهیم اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………50
5. 4. کیفیت تسهیم اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………………52
5. 5. تعویق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
6. عملکرد زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………54
6. 1. سیستم ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………………………54
6. 2. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………………………………………55
6. 3. شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………………57
6. 4. مدل‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………………………58
6. 4. 1. مدل اسکور ………………………………………………………………………………………………………………………………………58
6. 4. 2. رویکرد کارت امتیازی متوازن برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره تامین …………………………………………59
6. 4. 3. روش گرین و همکاران در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………………60
7. سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته………………………………………………………………………………………………………………61
فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
2. نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3. هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
4. گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
5. 1. پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
5. 2. پرسشنامه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………71
6. جامعه آماری و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….72
7. روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………72
8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………73
8. 1. تجزیه و تحلیل توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………73
8 .2. تجزیه و تحلیل استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………74
8. 2. 1. معادلات ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….74
8. 2. 2. تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………………………………………………………………….74
8. 2. 2. 1. تحلیل عاملی مرتبه اول …………………………………………………………………………………………………………….75
8. 2. 2. 2. تحلیل عاملی مرتبه دوم ……………………………………………………………………………………………………………75
8. 2. 3. شاخص‌های برازش مدل …………………………………………………………………………………………………………………….75
8. 2. 3. 1. شاخص‌های برازش مطلق ………………………………………………………………………………………………………….76
8. 2. 3 .2. شاخص‌های برازش مقایسه‌ای یا نسبی ……………………………………………………………………………………78
9. جمع‌بندی فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2. بخش اول: تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………….81
2. 1. توصیف مشخصات عمومی نمونه‌های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………81
3. بخش دوم: تحلیل استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
3. 1. تحلیل پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………………………………….85
3. 2. تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………………………………………………………………88
3. 3. آزمون مدل ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………………96
4. خلاصه فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………112
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
2. بررسی یافته‌ها و نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………114
2. 1. نتایج آزمون تحلیل عاملی ………………………………………………………………………………………………………………………114
2. 1. 1. نتایج تحلیل عاملی هماهنگی استراتژی بازاریابی ………………………………………………………………………….114
2. 1. 2. نتایج تحلیل عاملی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………115
2. 3. 1. نتایج تحلیل عاملی عملکرد زنجیره تامین ……………………………………………………………………………………116
2. 2. نتایج بدست آمده از فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….117
3. بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………123
4. مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………………………………124
5 .5. ملاحظات و محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….125

6. پیشنهادات کاربردی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….125
7. پیشنهاداتی برای شرکت‌های صنایع شیمیایی ………………………………………………………………………………………………….127
8. پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ……………………………………………………………………………………………………………………128
منابع و ماخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………130

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

ضمایم

مقدمه

تغییرات سریع و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز به دلیل پدیده جهانی شدن و پیشرفت سریع علوم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، ی و صنعتی به ویژه در دو دهه اخیر، تحولات فناورانه شگرفی را در زمینه‌های اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است. سرعت شتاب این تغییرات در ابعاد مختلف، مدیران را به بهبود فرآیندهای داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهت حفظ توان بقا در جهانی که هر روز رقابتی‌تر می‌شود، رهنمون ساخته است. سازمان‌ها به شیوه‌های مختلف به بازنگری و بازبینی استراتژی‌های خود پرداخته و رمز بقا را در رضایت مندی هر چه بیشتر مشتریان خود یافتند. لذا شرایط رقابت پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات مورد توجه سازمان‌های تولیدی قرار گرفت. در این راستا یکی از فلسفه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، فلسفه مدیریت زنجیره تامین بوده است. از سویی دیگر استراتژی‌های بازاریابی و هماهنگی بین آنها در پیشبرد اهداف سازمان‌ها در اجرای فرآیند زنجیره تامین خود بسیار با اهمیت است.   

    زنجیره‌های تامین زنجیره‌های ارزشی هستند که که محدوده‌ تامین کننده تا مشتریان نهایی را در بر می‌گیرد. مدیریت زنجیره تامین نیازمند یکپارچگی و هماهنگی فرآیند کسب و کار در طول زنجیره تامین به منظور پاسخگویی به تغییرات تقاضا در مشتریان نهایی است. (لمبرت[1]، 2000) با توجه به اینکه یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است، (جوتتر[2]، 2010) پرداختن به این موضوع ضرورت می‌یابد. این مقاله تحقیقی است پیمایشی که در آن به بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها و ارتباط آنها با پیاده سازی زنجیره تامین بررسی خواهد شد. در این تحقیق عملکرد زنجیره تامین به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده‌است و در پی آن هستیم که اثر استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین را در بهبود عملکرد زنجیره تامین در سازمان‌های مورد مطالعه بررسی کنیم.

2. بیان مساله
      یکپارچگی و هماهنگی فرآیند بازاریابی در طول زنجیره تامین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. (جونتر[3]،2010) فلینت[4] معتقد است که استراتژی‌های بازاریابی موفق در آینده آنهایی خواهند بود که در طول زنجیره تامین کاملا هماهنگ و یکپارچه باشند. توانایی هماهنگی و یکپارچگی رضایت مشتریان نهایی در زنجیره تامین را موجب خواهد شد. (فلینت، 2004) اگرچه هماهنگی و یکپارچگی زنجیره تامین هزینه زیادی را به دنبال دارد، اما ما معتقدیم که کل هزینه مرتبط با مشتری نهایی از طریق یک واکنش متمرکز توسط همه شرکای زنجیره تامین به نیازهای در حال تغییر مشتریان نهایی به حداقل برسد. (رین برد[5]، 2004) موفقیت زنجیره تامین، نیازمند هماهنگی و یکپارچگی یکایک شرکت‌ها و اجرای یک گرایش مشترک نسبت بازار است. (جوتنر، 2007) گرین[6] و دیگران معتقدند که یکپارچگی و هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در طول زنجیره تامین باعث بهبود مستمر در تحقیقات این حوزه می‌شود. (گرین، 2012) با توجه به تحقیقات انجام شده، پژوهش‌های اندکی در رابطه با هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی و پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین صورت گرفته است و بررسی این دو متغیر از نیازهای اساسی سازمان‌ها در محیط پیچیده کنونی است، لذا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در پی ارائه راهکارهای نوینی در بحث بازاریابی استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین خواهد بود.

3. اهداف تحقیق
این پژوهش دو هدف عمده را دنبال می‌کند. هدف اول بررسی وضعیت هماهنگی استراتژی بازاریابی در صنایع شیمیایی استان زنجان و هدف دوم بررسی هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی در ساختار مدیریت زنجیره تامین و عملکرد آن.

4. سوالات تحقیق
      سوال اساسی تحقیق: آیا استراتژی بازاریابی قوی یک سازمان در پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین بهره‌ور و بهبود مزیت رقابتی و همچنین عملکرد زنجیره تامین تاثیری اساسی خواهد داشت؟

سوال اصلی 1.  آیا استراتژی‌های بازاریابی اثر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تامین دارد؟

سوال فرعی1.1. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر مشارکت تامین‌کنندگان استراتژیک دارد؟

سوال فرعی 1. 2. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر ارتباط با مشتریان دارد؟

سوال فرعی 1. 3. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر سطح تسهیم اطلاعات دارد؟

سوال فرعی 1. 4. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت تسهیم اطلاعات دارد؟

سوال فرعی 1. 5. آیا استراتژی‌های بازاریابی در شرکت‌های صنایع شیمیایی اثر مثبت و معناداری بر اولویت‌بندی فعالیت‌ها در زنجیره تامین دارد؟

سوال اصلی 2. آیا سازمان‌هایصنایع شیمیایی با توان بالایی در پیاده س


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنیدمشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها